ลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มจพ. กับ TPQI เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ICT วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
สคช. มอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผอ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณ เมื่อ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน, อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ, อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ, อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค และอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ รับใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ตรวจสอบรายชื่อที่ cbkmutnb.com...ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯสาขาแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ

footสวนลางISO 3