ลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มจพ. กับ TPQI วันที่ 24 ต.ค. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขา ICT
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา วันที่ 11 พ.ย. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
สคช. มอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา เป็นผู้รับมอบ วันที่ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรีในการสอบสิทธิ์แรก จ่ายเฉพาะค่าใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 100 บาท (ถ้าสอบผ่าน) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cbkmutnb.com ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ..ผู้มีรายชื่อได้รับใบประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อในเวบไซต์ cbkmutnb.com ..สำหรับท่านที่ได้ชำระเงินค่าออกใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมาที่ศูนย์รับรองฯ มจพ. เพื่อแจ้งให้ท่านมารับต่อไป

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน / ฝึกอบรม / การทดสอบ

จากหน่วยงานอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

สมัครได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทร.095-923-4593 , 095-923-4702 ในวันและเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://cbkmutnb.com

Facebook : Facebook/cbkmutnb

รถประจำทางธรรมดา : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203

รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.97 ปอ.203 ปอ.543

 

 footerISO