ลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มจพ. กับ TPQI วันที่ 24 ต.ค. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขา ICT
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา วันที่ 11 พ.ย. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
สคช. มอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา เป็นผู้รับมอบ วันที่ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรีในการสอบสิทธิ์แรก จ่ายเฉพาะค่าใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 100 บาท (ถ้าสอบผ่าน) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cbkmutnb.com ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ..ผู้มีรายชื่อได้รับใบประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อในเวบไซต์ cbkmutnb.com ..สำหรับท่านที่ได้ชำระเงินค่าออกใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมาที่ศูนย์รับรองฯ มจพ. เพื่อแจ้งให้ท่านมารับต่อไป

ผู้ผ่านการทดสอบต้องชำระเงินค่าประกาศนียบัตร 100 บาท เข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยศูนย์รับรองฯ มจพ. จะส่งใบชำระเงิน (Pay-In Slip) ไปทางอีเมล์ของท่าน

ใบชำระเงิน (Pay-In Slip) มี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะบุคคล
ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร/For Bank

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งให้ชำระเงินแล้ว

1. ให้ Print ใบ Pay-In Slip ออกมา
2. นำใบ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกวิธีชำระเงินที่สะดวกดังนี้
2.1 ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
2.2 ชำระเงินผ่าน KTB ATM (10 บาท/รายการ,นอกเขต 20 บาท/รายการ)
2.3 ชำระเงินผ่าน Internet (KTB NetBank) กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
3. เมื่อธนาคารรับเงินแล้ว จะคืนส่วนที่ 1 เก็บเป็นหลักฐาน

payin4

หมายเหตุ : ต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลสอบ ซึ่งศูนย์รับรองฯ จะแจ้งระยะเวลาชำระเงินไปพร้อมกับใบ Pay-in เมื่อได้รับอีเมล์แล้วโปรดชำระเงินตามกำหนด หากเลยกำหนดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคิด 500 บาท : 1 ใบ

ทั้งนี้ตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ในส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

- ชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการประมาณ 1 เดือนหรือมากกว่า

- เมื่อประกาศนียบัตรเสร็จจะส่งมาที่ศูนย์รับรองฯ มจพ. โดยศูนย์จะแจ้งทางอีเมล์ให้มารับต่อไป

- วิธีมารับใบประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้
  1. มารับเอง (แสดงบัตรประชาชนตัวจริง)
  2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน (สำเนาบัตรประชาชนผู้รับใบประกาศนียบัตรและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนามา 1 ชุด) โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร

 footerISO