ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.
รับโล่เกียรติคุณ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียม (บางส่วน) ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2. นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 3. เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ ชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

สำหรับผู้ผ่านการประเมินและประสงค์จะรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

โปรดชำระเงินค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท เข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยศูนย์ฯ จะส่งใบชำระเงิน (Pay-In Slip) ไปทางอีเมล์ของท่านเพื่อให้ชำระเงินภายใน 30 วัน (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการชำระเงิน ดูในอีเมล์ที่แจ้งไป)

ใบชำระเงิน (Pay-In Slip) มี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะบุคคล
ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร/For Bank

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งให้ชำระเงินแล้ว
1. ให้ Print ใบ Pay-In Slip ออกมา
2. นำใบ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกวิธีชำระเงินดังนี้
2.1 ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
      (แนะนำให้ใช้วิธีนี้)
2.2 ชำระเงินผ่าน KTB ATM (10 บาท/รายการ,นอกเขต 20 บาท/รายการ)
2.3 ชำระเงินผ่าน Internet (KTB NetBank) กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
3. เมื่อธนาคารรับเงินแล้ว จะคืนส่วนที่ 1 เก็บเป็นหลักฐาน

payin4

หมายเหตุ : โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน ตามกำหนดที่แจ้งในอีเมล์ไปพร้อมใบ Pay-in Slip

ดังนั้นเมื่อได้รับอีเมล์แล้วโปรดรีบชำระเงินตามกำหนด หากเลยกำหนดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคิด 500 บาท : 1 ใบ

ทั้งนี้ยึดตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ในส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560

- ชำระเงินแล้วจะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จ ศูนย์ฯ จะแจ้งทางอีเมล์ให้มารับต่อไป

- วิธีมารับประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้
  1. มารับเอง (แสดงบัตรประชาชนตัวจริง)
  2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประกาศนียบัตรและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนามา 1 ชุด สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ได้รับประกาศนียบัตร

 footerISO