ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.
รับโล่เกียรติคุณ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียม (บางส่วน) ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2. นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 3. เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ ชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

วิธีรับประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้

1. มารับเองที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2 (ชั้นลอย)

(อาคาร 76 อยู่ติดเชิงสะพานเหล็ก ฝั่งอาคาร 40 ปี มจพ.)

*โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการรับเอกสาร

2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

2.1 ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งของ “ผู้มอบอำนาจ” และ “ผู้รับมอบอำนาจ” (ผู้ที่มารับแทน)

2.2 ในสำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้มอบอำนาจ” ให้ระบุว่า

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................

ผู้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ)

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ......มารับแทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ ................

ระบุวัน / เดือน / ปี

ติดต่อรับได้ในวันทำการ (จ-ศ) เวลา 08.00–12.00 น./13.00-16.00 น.

สอบถาม โทร.095-9234593 และ 095-9234702

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 footerISO