ลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มจพ. กับ TPQI วันที่ 24 ต.ค. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขา ICT
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา วันที่ 11 พ.ย. 56 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
สคช. มอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา เป็นผู้รับมอบ วันที่ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรีในการสอบสิทธิ์แรก จ่ายเฉพาะค่าใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 100 บาท (ถ้าสอบผ่าน) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cbkmutnb.com ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ..ผู้มีรายชื่อได้รับใบประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อในเวบไซต์ cbkmutnb.com ..สำหรับท่านที่ได้ชำระเงินค่าออกใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมาที่ศูนย์รับรองฯ มจพ. เพื่อแจ้งให้ท่านมารับต่อไป

วิธีรับใบประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้

1. มารับเอง ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 3

อาคาร 76 อยู่ติดอาคาร 40 ปี มจพ.

*โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการรับ

2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

2.1 ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งของ “ผู้มอบอำนาจ” และ “ผู้รับมอบอำนาจ” (ผู้ที่มารับแทน)

2.2 ในสำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้มอบอำนาจ” ให้ระบุว่า

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................

ผู้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ)

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ......มารับแทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ ................

ระบุวัน / เดือน / ปี

ติดต่อรับได้ในวันทำการ (จ-ศ) เวลา 08.30–12.00 น./13.00-16.30 น.

สอบถาม โทร.095-9234593 และ 095-9234702

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 footerISO