ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

redgreenDownloadNowarrowdown

Download คู่มือผู้รับการประเมิน

Download แบบฟอร์มใบสมัครแบบเขียน

Link เพื่อสมัครทาง Online กับ TPQI-NET

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2

คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน (คลิกที่อาชีพเพื่อศึกษาก่อนเข้ารับการทดสอบ)

 สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ

 สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย

 สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

สาขาแอนิเมชัน

สาขาฮาร์ดแวร์

สาขาอีเลิร์นนิ่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

สาขาแมคคาทรอนิกส์

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาอาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารและนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัย)

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

สาขาบริการการศึกษา

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

 footerISO