ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

mapkmutnb01

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งอยู่ที่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

image015การเดินทาง

รถเมล์              : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543

รถตู้ปรับอากาศ : สายห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว-ท่าน้ำนนท์

รถไฟฟ้า MRT  : สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ประตูทางออก 4 (แยกวงศ์สว่าง)

                         ข้ามถนนต่อรถเมล์สาย 97, 543 หรือแท็กซี่ รอรถฝั่งห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 87 ไร่ 3 งาน 60.77 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 40 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรียน 21 หลัง อาคารสำนักงาน 7 หลัง และอาคารอื่น ๆ 12 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ คือ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมี และไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและโรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
ชั้น 1 กองคลัง
ชั้น 2 กองบริการการศึกษา
ชั้น 3 สำนักงานผู้อำนวยการ TGGS
ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์
2. อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 25)
ชั้น 1 - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, สหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ.
ชั้น 2 - สำนักงานผู้บริหาร, ห้องประชุมประดู่แดง
ชั้น 3-5 - สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 6 - กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์, กองกฎหมาย, กองแผนงาน, ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 7-8 - สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ชั้น 9 - สำนักงานผู้บริหาร, สภาคณาจารย์และพนักงาน, หน่วยตรวจสอบภายใน, กองส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 10 - โครงการไอเอสเต้, ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ, กองงานพัสดุ, กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
หอประชุมประดู่แดง (อาคาร 24)
3. อาคาร 40 ปี มจพ. (กิจกรรมนักศึกษา) (อาคาร 77)
ชั้น 1 - ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ., ศูนย์บริการนักศึกษา
ชั้น 2 - โรงอาหาร
ชั้น 3-11 - กองกิจการนักศึกษา (กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา, กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, กลุ่มงานวินัยนักศึกษา, สนามกีฬาในร่มและที่พัก)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 81, 82, 83, 84)
4.1 อาคารปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ
4.2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง (อาคาร 88)
4.3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)
5.1 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)
6. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 78)
6.1 อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุไวไฟ (อาคาร 74)
6.2 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
6.3 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 80)
ชั้น 1-3 ลานจอดรถ (กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
ชั้น 4-5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชั้น 6-7 ชมรมนักศึกษา ลานกีฬา (กองกิจการนักศึกษา)
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69)
7.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม (อาคาร 65)
8. อาคารภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 42)
9. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (อาคาร 43)
10. อาคาร 46
ชั้น 1 ศูนย์ผลิตตำราเรียน,ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
ชั้น 2 โรงอาหารสวนปาล์ม
ชั้น 3-4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
11. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76)
12. อาคารสโมสรข้าราชการ มจพ. (อาคาร 79)
ชั้น 2 ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ., ครัวสโมสร มจพ.
13. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
14. อาคารนวมินทรราชินี (อาคาร 26)
โซน A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น4-6)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ชั้น 9-11)
ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ชั้น11)
โซน B สำนักหอสมุดกลาง (ชั้น 2-9)
โซน A-B บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 12)
15. หอพระ (หลวงพ่อสิงห์)
16. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
17. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ, กลุ่มงานสารบรรณ
18. อาคารสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร 73)
19. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. บ้านพักสวนปาล์ม
21. สถานีไฟฟ้าย่อย
22. อาคารพักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
23. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41)
24. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (อาคาร 90)
24.1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กำลังดำเนินการก่อสร้าง) (อาคาร 91)

 footerISO