ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ทางวิชาการดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลในการทำงานตลอดมา เมื่อหน่วยงานรับผู้จบการศึกษาที่มีแต่ความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงาน ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีสมรรถนะที่สามารถทำงานให้กับองค์กรได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นกัน จะมีแต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ จึงได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรู้จักกันดีในนาม "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคตได้ 

mix1 copy

 footerISO