ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

แนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

*1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

*2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันสอบพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

       กรณีบัตรประชาชนไม่ชัดเจน  ให้เพิ่มสำเนาใบขับขีี่พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*3  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*4. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน / ฝึกอบรม / การทดสอบ

     จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*เป็นหลักฐานสำคัญที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุด

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนค่าทดสอบในสิทธิ์แรก (คนละ 1 ครั้ง) ดังนี้

- สอบฟรี! นักศึกษา ให้แนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

- สอบฟรี! ผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ให้แนบสำเนา Transcript พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

- บุคคลทั่วไป จ่ายค่าสอบขั้นต่ำของระดับชั้นที่สมัคร ตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

- ถ้าสอบผ่าน จ่ายค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท

สมัครได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310

โทร.09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://cbkmutnb.com

Facebook : Facebook.com/cbkmutnb

รถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

รถประจำทางธรรมดา : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203

รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.97 ปอ.203 ปอ.543

รถตู้สายเซ็นทรัลลาดพร้าว-ท่าน้ำนนท์

รถไฟฟ้า

MRT สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ทางออก 4 รอรถฝั่งบิ๊กซีวงศ์สว่าง

 

 footerISO