ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 7/2563 ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 8

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 6/2563 นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 รุ่น 6

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 5/2563 ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 12

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 4/2563 นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 รุ่น 5

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 ครูฝึกในสถานประกอบการ 3 รุ่น 9

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 ครูฝึกในสถานประกอบการ 3 รุ่น 5-8

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 26

ปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 6/2562 ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 4 รุ่น 1

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 5/2562 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 24-25

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 4/2562 ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 6-7

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 3/2562 อีเลิร์นนิ่ง นักออกแบบเนื้อหา 4 รุ่น 1

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2/2562 ฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 11

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 22-23

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 15 (ทดสอบใหม่)

ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 4

และนักพัฒนาระบบ 3 (มจพ.ปราจีนบุรี) รุ่น 2

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2/2561 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (มจพ.ปราจีนบุรี) รุ่น 2

และนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 (มจพ.ปราจีนบุรี) รุ่น 2

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 3/2561 HW ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 5-9

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 4/2561 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 13-16

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 5/2561 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 17-19

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 6/2561 ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 5

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 7/2561 นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 รุ่น 3-4

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 8/2561 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 รุ่น 6-7

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 9/2561 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 รุ่น 2

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 10/2561 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 รุ่น 20-21

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 11/2561 HW ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 10

ปี พ.ศ. 2560

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 แมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 2

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2/2560 นักวิเคราะห์ 3 รุ่น 9

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 3/2560 นักพัฒนา 3 รุ่น 1, นักวิเคราะห์ 3 รุ่น 10

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 4/2560 นักวิเคราะห์ 3 รุ่น 11-12

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 5/2560 นักพัฒนา 3 รุ่น 2

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 6/2560 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 รุ่น 3-5 

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 7/2560 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 รุ่น 1

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 8/2560 ครูฝึกฯ 3 สอบ 2, 3, 16, 17 มิ.ย. 60

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 9/2560 ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 3

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 10/2560 ฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 3 รุ่น 2-4

ี พ.ศ. 2559

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 ICT 5 สาขา : SA, AN, NW, PM, HW

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 2/2559 แมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 1

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ 3/2559 ICT (มจพ.ปราจีนบุรี)

 footerISO