ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2562

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 24(รอบ 2) สอบ ก.ค.-ส.ค.62

-FOOD SAFETY ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 4 รุ่น 1 สอบ 11 ธ.ค. 62

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 24-25(รอบ 1) สอบ ก.ค.-ส.ค.62

-ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 7 สอบ 5 ก.ค. 62 (รอบ 2)

-ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 รุ่น 6 สอบ 6 มิ.ย. 62 (รอบ 1) และ รุ่น 7สอบ 5 ก.ค. 62 (รอบ 1)

-สาขาอีเลิร์นนิ่ง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา 4 รุ่น 1 (รอบ 2) สอบ 31 ส.ค. 62

-สาขาอีเลิร์นนิ่ง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา 4 รุ่น 1 (รอบ 1) สอบ 31 ส.ค. 62

-สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 11 (รอบ 2) สอบ 25 ส.ค. 62

-สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 11 (รอบ 1) สอบ 25 ส.ค. 62

-สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนฯ ชั้น 3 รุ่น 6-7 (รอบ 3) สอบ ก.ย.61

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 22-23(รอบ 2) สอบ ก.พ./เม.ย. 62

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 22-23(รอบ 1) สอบ ก.พ./เม.ย. 62 

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 20-21 สอบ 22-23 ก.ย.61

-สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ฯ 3 รุ่น 10 สอบ 8 ก.ย.61

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 15 ทดสอบใหม่ (รอบ 2)

-สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ฯ 3 รุ่น 15 ทดสอบใหม่ (รอบ 1)

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2559-2560

 footerISO