ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

สำหรับผู้ผ่านการประเมินที่ประสงค์จะรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

โปรดชำระเงินค่าประกาศนียบัตร 100 บาท เข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยศูนย์ฯ จะส่งใบชำระเงิน (Pay-In Slip) ไปที่อีเมล์ของท่าน เพื่อให้ชำระเงินภายใน 30 วัน (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการชำระเงิน ดูในอีเมล์ที่แจ้งไป)

ใบชำระเงิน (Pay-In Slip) มี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะบุคคล
ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร/For Bank

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งให้ชำระเงินแล้ว
1. ให้ Print ใบ Pay-In Slip ออกมา
2. นำใบ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกวิธีชำระเงินดังนี้
2.1 ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
      (แนะนำให้ใช้วิธีนี้)
2.2 ชำระเงินผ่าน KTB ATM (10 บาท/รายการ,นอกเขต 20 บาท/รายการ)
2.3 ชำระเงินผ่าน Internet (KTB NetBank) กรุงไทย (15 บาท/รายการ)
3. เมื่อธนาคารรับเงินแล้ว จะคืนส่วนที่ 1 เก็บเป็นหลักฐาน

payin4

หมายเหตุ : โปรดชำระเงินภายใน 30 วัน ตามกำหนดที่แจ้งไปในอีเมล์พร้อม Pay-in Slip

ดังนั้นเมื่อได้รับอีเมล์แล้วโปรดรีบชำระเงินตามกำหนด หากเลยกำหนดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคิด 500 บาท : 1 ใบ

ทั้งนี้ยึดตามประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ในส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560

- ชำระเงินแล้วจะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จ ศูนย์ฯ จะแจ้งทางอีเมล์ให้มารับต่อไป

- วิธีมารับประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้
  1. มารับเอง (แสดงบัตรประชาชนตัวจริง)
  2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประกาศนียบัตรและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนามา 1 ชุด สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ได้รับประกาศนียบัตร

 footerISO