ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

วิธีรับประกาศนียบัตร มี 2 วิธีดังนี้

1. มารับเอง ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2 (ชั้นลอย)

(อยู่ติดเชิงสะพานเหล็ก ฝั่งโรงอาหาร อาคาร 40 ปี มจพ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*โปรดแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในการรับ

2. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

2.1 ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

ทั้งของ “ผู้มอบอำนาจ” และ “ผู้รับมอบอำนาจ” (ผู้ที่มารับแทน)

2.2 ในสำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้มอบอำนาจ” ให้ระบุว่า

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................

ผู้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ)

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................มารับแทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ ................

ระบุวัน / เดือน / ปี

ติดต่อขอรับได้ในวันทำการ (จ-ศ) เวลา 08.00–12.00 น./13.00-16.00 น.

สอบถาม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310

              มือถือ 09 5923 4593 และ 09 5923 4702

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรณีที่ผู้แทน/ผู้รับมอบอำนาจ มารับในนามกลุ่มหน่วยงาน/บริษัท

ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน/ผู้รับมอบอำนาจเพียง 1 ใบ

จัดรวมชุดกับผู้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ

 footerISO